Sivilombudsmannen: Ulovlig sperrefrist

Sivilombudsmannen mener Helse - og omsorgsdepartementet ikke hadde hjemmel til å fastsette sperrefrist for en rapport fra KS om kommunenes fremtidige behov for sykehjemsplasser.

Det var Kommunal Rapport som klaget forholdet inn til Sivilombudsmannen da de ble nektet innsyn i rapporten fordi de ikke aksepterte en sperrefrist fram til fredag kl 18:00, som var to dager etter departementet hadde motatt rapporten fra KS.

Helse- og omsorgsdepartementet mente rapporten kunne unntas som et internt dokument etter offl. § 15(2), og at man derfor ga tilgang utover det Kommunal Rapport hadde krav på etter offentleglova. Dermed kunne de også sette vilkår for innsyn i form av sperrefrist. Departementet viste også til at TV 2 hadde akseptert sperrefristen.

Sivilombudsmannen avviser departementets begrunnelse, og fastslår at dokumentet ikke kunne holdes tilbake som et intert dokument. Og når det ikke var hjemmel for å unnta dokumentet, har departementet heller ikke anledning til å oppstille sperrefrist som betingelse for innsyn.

Dermed er Sivilombudsmannen helt i tråd med det Pressens offentlighetsutvalg har uttalt om dette, og Presseforbundets syn om at departementet er på tynn is.

Departementet får også kritikk for slett behandling av innsynskravet, og får får følgende oppfordring av Stortingets ombudsmann:

Departementet bes imidlertid om å merke seg det som her er sagt om innsynsvurderingen og bruk av sperrefrist. Departementet må dessuten sikre at også kommunikasjonsenheten er godt kjent med reglene om rett til innsyn og hvordan slike saker skal håndteres.

Les hele uttalelsen fra Sivilombudsmannen