Saksbehandlingstid i saker om innsyn i pasientjournal

Sivilombudsmannen vurderer her Helsetilsynet i Oslo og Akershus sin saksbehandlingstid i saker om innsyn i pasientjournal etter pasientrettighetsloven § 5-1 og forvaltningsloven §§ 18-21. Ombudsmannen uttaler at tre måneder er for lang saksbehandlingstid, og ber Statens helsetilsyn vurdere om det bør gis egne resultatmål for saksbehandlingstid i innsynssaker, samt gi en oppfordring til helsetilsynet i fylkene om å prioritere innsynssakene, særlig der innsyn er en forutsetning for å gjøre andre rettigheter gjeldende.