Referatforbud opphevet

Norsk Presseforbund klaget 22. mars 2005 på Oslo tingretts beslutning om begrensninger i referatoffentligheten etter domstolloven § 130 første ledd litra a). Presseforbundet mente sakens karakter og domfeltes medieprofilering tilsa at personvernhensynet ikke kunne tillegges vekt ved offentliggjøringen av rettsavgjørelsen.
NP fikk medhold og Oslo tingrett omgjorde rettens beslutning, slik at dommen kunne refereres i samsvar med hovedregelen i domstolloven § 124 første ledd.