Prinsipputalelse om forretningshemmeligheter

Hva kan egentlig unntas som forretningshemmeligheter? Justisdepartementet gir oss noen svar i en nylig avsagt tolkningsuttalelse.

Hva kan egentlig unntas som forretningshemmeligheter? Justisdepartementet gir oss noen svar i en nylig avsagt tolkningsuttalelse.

Tolkningsuttalelsen tar utgangspunkt i spørsmålet om når opplysninger i søknader til Mattilsynet om godkjenning av næringsmiddel som ikke finnes på markedet, må regnes som taushetsbelagte forretningshemmeligheter som skal unntas offentlighet etter forvaltningslovens § 13(2). Svaret er at det kreves at opplysningene er av «konkurransemessig betydning». I dette ligger at det må være en reell fare for økonomisk tap eller redusert gevinst for den aktuelle virksomheten om opplysningene blir kjent. Tapet eller skaden må være knyttet til at andre aktører i markedet kan utnytte opplysningen kommersielt. Det er altså konkurransen som skal vernes her, ikke enhver uheldig omtale av en bedrift. Det understrekes også at kjennskap om en hittil ukjent idè, ikke alene er nok:

«At opplysninger gir kjennskap om en idè, medfører ikke i seg selv at de er omfattet av taushetsplikten. Det kreves også at offentliggjøring innebærer en fare for at noen kan utnytte opplysningen på en måte som kan føre til økonomisk tap for den som har ideen. Det vil altså være avgjørende om andre kan nytte opplysningene om ideen på en slik måte, ikke i seg selv at ideen blir offentliggjort.»

Tolkningsuttalelsen er interresant, ikke minst i saken om Oslo kommune og opplysninger i innkomne anbudsdokumenter.
Fått avslag med henvisning til forretningshemmeligheter? Send inn en klage med våre ferdige utkast til klagebrev(klagebrev nr. 22)!