Politiet måtte frigi hemmelig brannrapporter

Som følge av en kritisk uttalelse fra Sivilombudsmannen har politiet nå gitt innsyn i en hemmeligstemplet brannrapport.

Som følge av en kritisk uttalelse fra Sivilombudsmannen frigir politiet en tidligere hemmeligstemplet rapport utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det var Varingen som på forsommeren i fjor ba om innsyn i rapporten fra DSB som inneholdt en oversikt over branner hvor Romerike politidistrikt ikke hadde sendt inn «Rapport om brannårsak». Romerike poltidistrikt ga da delvis innsyn i rapporten, men holdt tilbake opplysninger om branntidspunkt, de aktuelle adressene og navnet på eieren av de aktuelle eiendommene, da dette ble regnet som taushetsbelagte opplysninger etterf forvaltningslovens § 13 (personlige forhold).

I forbindelse med klagebehandlingen hos Politidirektoratet endret Romerike politidistrikt grunnlaget for avslaget, og hevdet det ikke forelå innsynsrett etter da gjeldende offentlighetslov, fordi de var utarbeidet i forbindelse med en straffesak. Direktoratet var enig i dette, og opprettholdt avslaget på innsyn.

Varingen ba da Sivilombudsmannen se nærmere på saken. I denne saksbehandlingen endret direktoratet sin begrunnelse, og erkjente at offentlighetsloven gjaldt for de aktuelle dokumenter, men at dokumentene måtte unntas fordi de ble utarbeidet i forbindelse med et mulig lovbrudd, og viste til § 6 nr. 5 i da gjeldende offentlighetslov, det som etter gjeldende lov tilsvarer den noe snevrere unntaksbestemmelsen i § 24.

Sivilombudsmannen var imidlertid ikke enig i at dette var dokument om lovbrudd, og mente tvert i mot dokumentene ble utarbeidet som ledd i direktoratets forvaltningsoppgaver. Følgelig var det ikke grunnlag for å unnta de aktuelle opplysningene etter offentlighetsloven § 6 nr. 5, og direktoratet ble bedt om å behandle innsynskravet på nytt.

Kort tid etter uttalelsen fra Sivilombudsmannen, mottok Varingen et brev fra Politidirektoratet der det framgikk at direktoratet på bakgrunn av Sivilombudsmannens vurderinger likevel fant å kunne gi innsyn i hele brevet fra DSB.