Ot.prp. nr.102 (2004-2005)

Ot.prp. nr.102 (2004-2005) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) ble lagt frem for Kongen i statsråd fredag 10. juni 2005. Her er det blant annet forslag om at lovens virkeområde også skal gjelde for selvstendige rettssubjekter der stat, fyleskommune eller kommune har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet, om mer innsyn i kommunal sektor ved at kommuner og fylkeskommuner ikke lenger skal regnes som ett organ i forhold til loven og om innsnevring av unntaksadgangen for dokumenter i anbudssaker.