Opphevet referatforbud etter anke

Etter anke fra NRK, har Hålogaland lagmannsrett opphevet referatforbud i sak mot Hells Angels-leder.

Nord-Troms tingrett nedla referatforbud for «alle opplysninger som kan identifisere fornærmede og tiltalte, deltaljerte opplysninger av intim karakter, samt alle taushetsbelagte opplysninger som fremkommer fra vitner som er fritatt fra taushetsplikten.» Retten viste til domstolloven § 129(2) bokstav b og og domstolloven § 130.

NRK ved advokat Jon Wessel Aas viste til ytringsfriheten nedfelt i grunnlovens § 100 og EMK art. 10, og hevdet forbudet var alt for omfattende og vagt formulert. På bakgrunn av dette krevde NRK at referatforbudet ble opphevet for de deler av hovedforhandlingene der mediene hadde fått være tilstede. Ifølge NRK har publisering av disse opplysningene tilstrekkelig vern etter Vær Varsom-plakaten, samt straffelovens § 390 og §§ 246 flg. om hhv. privatlivest fred og ærekrenkelser.

NRK viste også til den samfunnsmessige interessen i saken: «Selv om saken selvfølgelig inneholder elementer av privat karakter, berører saken også et miljø som er belastet med voldskriminalitet og annen samfnnsskadelig virksomhet. Sette fra det samfunnsperspektiv som pressen skal ivareta, kan saken ikke løsrives fra dette perspektivet».

Om man ikke fikk rettens medhold i å oppheve hele forbudet, krevde NRK at forbundet måtte begrenses til navngivelse av partene.

I kommentar til anken gir også Påtalemyndigheten støtte til at referatforbundet «favner noe vidt».

Retten legger betydelig vekt på den offentlige interessen i saken, ettersom de straffbare handlingen har skjedd i et mye omdiskutert klubbmiljø. Som generelt utgangspunkt uttaler retten at de hensynene som taler for offentlighet, vanligvis vil veie tyngre enn den negative effekten av at personlige opplysninger bli kjent i et visst omfang.

NRK får medhold i at Vær Varsom-plakaten, samt straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser og privatlivets fred, gir tilstrekkelig vern av både tiltalte og fornærmede i saken, og opphever derfor dette forbundet. Eneste retten finner grunnlag for å opprettholde, er omtale av taushetsbelagte opplysninger som kommer fra vitner som er fritatt for taushetsplikt.