Opphevet forbud mot liverapportering

Lagmannsretten mener Drammen tingrett gjorde feil da det ble nedlagt forbud mot liverapportering under en rettssak, og har nå opphevet forbudet. Inngrepet fra Drammen tingrett har skapt reaksjoner fra flere hold.

Borgarting Lagmannsrett har opphevet forbudet fra Drammen tingrett mot liverapportering under en pågående rettsak.

Det var Drammens Tidende som gjennom publiseringsverktøyet «coveritlive» rapporterte direkte fra en pågående rettssak. Dette gjorde det mulig å referere fra hovedforhandlingene, og besvare spørsmål fra leserne fortløpende. Da tingrettens leder oppdaget dette, fikk journalisten en irettesettelse og det ble nedlagt totaltforbud mot bruk av denne type publiseringsverktøy. Retten viste til domstolloven § 133 og mente denne type kommunikasjon krenket domstolens verdighet, og dermed måtte forbys.

Drammens Tidende protesterte umiddelbart på beslutningen, og fikk støtte fra NRK Østafjells. I anken ble det anført at forbudet innebærer en ulovlig begrensning i hovedregelen om at rettsmøter er offentlige, og at forhandlingene og rettsavgjørelsene kan gjengis offentlig hvis ikke annet er bestemt i lov, jf. domstolloven § 124, EMK art. 6 og 10, samt grunnloven § 100.

Lagmannsretten støtter Drammens Tidende og NRK på at begrenseningen er ulovlig, og opphever derfor forbundet. I kjennelsen fastslår lagmannsretten at de begrensninger som nedlegges med henvisning til rettens verdighet, ikke kan brukes til å overprøve medienes dekning av saken:

«Det har neppe vært lovgivers intensjon at rettens leder med hjemmel i § 133 (1) om rettens verdighet skal kunne overprøve den avveining lovgiver har gjort med hensyn til medienes dekning av rettssaker gjennom utformingen av reglene om offentlighet og referatadgang.»
Kjennelsen fra Drammen Tingrett har skapt reaksjoner både blandt pressen og dommermiljøet. Tingrettsdommer i Oslo tingrett Leiv Robberstad og lagmann i Eidsivating, Torolv Groseth, har uttalt at de er uenige med avgjørelsen. Les mer om dette i siste utgave av Aktualitetsmagasinet for Domstolene, Rett på sak, s. 11-14.

Les mer om opphevelsen av forbudet på dt.no

Les hele kjennelsen fra Borgarting Lagmannsrett som opphever forbudet.