Nye regler, men ikke mer innsyn

Den nye politiregisterforskriften som gjelder fra i dag inneholder flere regler om tilgang til dokumenter fra straffesaker, men gir oss ikke noe mer innsyn.

Forskriften gjelder behandling av opplysninger i politi og påtalemyndigheten, herunder samfunnets rett til informasjon og opplysninger om pågående og avsluttede straffesaker. Reglene om allmennhetens rett tiil opplysninger og innsyn, er en ren videreføring av det som gjelder i dag etter påtaleinstruksen og rundskriv fra Riksadvokaten.

Etter forskriften (§ 9-8) kan opplysninger i straffesaker utleveres til allmennheten i straffesak for å:

1. medvirke til reportasjer og omtale i massemedia om strafforfølgning og behandling av straffesaker,

2. rette opp feil eller usanne rykter som kan skade omdømmet til personer, organisasjoner, institusjoner, virksomhet mv., eller for å skape nødvendig balanse i en omtale,

3. advare mot fare og for å oppklare lovbrudd, eller
4. fremme alminnelig lovlydighet.

Videre har du rett til å kreve utskrift av dom i en straffesak så lenge saken er offentlig, og at du kan få rett til å låne andre dokumentene i en avsluttet straffesak hvis du har saklig grunn, se forskriften § 27-2. Denne bestemmelsen tilsvarer påtaleinstuksen § 4-2(3), mer om denne her.

Presseforbundet har, sammen med Journalistlaget og Redaktørforeningen, hatt flere møter med Justisdepartementet og levert skriftlige innspill både i forkant av og under høringsrunden, med krav om bedre og klarerer regler på dette området. Til tross for dette gir forskriften altså lite nytt på dette området.

Vil ha innsyn i etterforskningsdokumenter
Medieorganisasjonene har også bedt departementet benytte anledningen til å vurdere de svenske reglene, der alle har rett til innsyn i etterforskningsdokumenter som blir lagt fram for retten fra tiltale er tatt ut. Heller ikke dette har blitt fulgt opp.