Navarsete vil åpne møter

Statsråden foreslår for Stortinget at møter i kontrollutvalg og styremøter i kommunale foretak som hovedregel skal være åpne.

Ifølge dagens kommunelov, er møter i kontrollutvalget lukkede, «dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet». Nå vil departementet foreslå å fjerne § 77 nr. 8 fra lovteksten, slik at lovens forutsetning om møteoffentlighet (§ 31) også skal gjelde for kontrollutvalg.

Departementet foreslår at hovedregelen om åpne møter (Kommuneloven § 31) også skal gjelde for styremøter i kommunale foretak. Utgangspunktet etter gjeldende rett, er at disse møtene holdes for lukkede dører.

Forslaget, fremmet i Prop. 119 L, kommer som en del av oppfølgingen av rapporten «85 anbefalinger for å styrke kommunal egenkontroll», fra 2009.

Les hele departementets forslag her.