Nasjonalmuseet må frigi juridisk betenkning

Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg har lenge forsøk å få innsyn i juridiske betenkninger vedrørende Nasjonalmuseets plikter etter ny innsynslov. Nå er museet pålagt av Kultur- og kirkedepartementet å frigi samtlige dokumenter i saken.

I over en måned har Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg forsøkt å få innsyn i juridiske betenkninger vedrørende Nasjonalmuseets plikter etter ny innsynslov. Nå er museet pålagt av Kultur- og kirkedepartementet å frigi samtlige dokumenter i saken.

I brevet fra Kultur- og kirkedepartementet opplyses det at det er utarbeidet ett notat og flere e-post med råd og vurderinger fra advokatfirmaet Wiersholm om Nasjonalmuseets plikter etter offentleglova. To av e-postenen vurderer spesielt Nasjonalmuseets plikt til å utarbeidet og gi innsyn i søkerlister ved utlysning av stilling som ny direktør for Nasjonalmuseet.

Departementet mener de aktuelle dokumentene faller inn under unntaket for interne dokumenter i offentleglova § 15(2), men mener det ikke er tilstrekkelig behov for å unnta disse som intern. Unntak anses derfor ikke påkrevd av hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det offentliges interesser i denne saken, slik som er kravet hvis man skal unnta denne type interne dokumenter.
Departementet vektlegger også at innsyn i de juridiske vurderinger som ligger til grunn for Nasjonalmuseets praktisering av offentleglova vil gi et utfyllende bilde av Nasjonalmuseets praksis, og da særskilt plikten til å utarbeide søkerlister ( offentleglova § 25(2)).

Her finner du betekningen fra advokatfirmaet Wiersholm om nasjonalmuseets plikter etter offentleglova.

Her finner du e-post av 16.1 og 28.1.

Her finner du mer om saken, samt avslaget fra Nasjonalmuseet og klagen fra Norsk Presseforbund.