Mister retten til innsyn i fødselsnumre og lønnsslipper

Justiskomiteen støtte forslaget om å gjøre det mulig å unnta fødselsnumre og lønnsoppgaver fra offentlighet. Faren for identitetstyveri og en "markant økning i antall innsynsbegjæringer" er hovedbegrunnelsen.

Til tross for sterk mostand fra mediene, både mot at man gjør endringer i offentleglova uten høring og mot endringene, støtter Justiskomiteen forslag fra regjeringen om å begrense samfunnets rett til innsyn i fødselsnumre og lønnsoppgaver. Forslaget går ut på at fødselsnumre kan unntas fra innsyn, og at lønnsoppgaver kan unntas såfremt man opplyser om bruttoutbetalingene på annen måte.

Medieorganisasjonene har protestert først og fremst på at man gjennomfører en lovendring som begrenser retten til innsyn uten at folk får uttale seg, verken i en ordinær høring eller for Stortinget. Videre mener mediene forslaget er dårlig begrunnet og ikke et effektivt middel for å bekjempe identitetstyveri.

Når komiteen i tillegg viser til at det i de senere år har blitt en markant økning i antall innsynsbegjæringer, noe som har medført økt arbeidsbelastning for forvaltningen, står dette i klar kontrast med målet med offentleglova, som nettopp er å styrke retten til innsyn.

Innstillingen skal behandles i Stortinget 1. desember.

Les hele innstillingen fra komiteen: