– Miljøinformasjonsloven må bli bedre kjent!

Medieorganisasjonene mener departementet ikke gjør nok for å sørge for at loven som skal sikre innsyn i miljøet, blir brukt.

Til tross for at vi har hatt miljøinformasjonsloven i snart 10 år, er det få som kjenner til den og enda færre som bruker den. Dette må departementet gjøre noe med, skriver Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og mediebedriftenes Landsforening i en felles høringsuttalelse til Miljøverndepartementet.

Århuskonvensjonen

Ettersom loven er et utslag av en felles, internasjonal avtale om tilgang til miljøinformasjon – Århuskonvensjonen – har dette betydning for hvordan Norge oppfyller avtalen.
Norge er forpliktet til å rapportere om hvordan vi gjennomfører Århuskonvensjonen. Det er innspill til denne rapporteringen at medieorganisasjonene kommer med disse synspunktene.

Dyrt
I tillegg mener organisasjonene det er tvil om Norge oppfyller kravet i konvensjonen om at overprøving av avgjørelser om å nekte tilgang til miljøopplysninger ikke skal være «uoverkommerlig dyre», og viser til at det er svært dyrt om innsynstvis ender i rettsapparatet.

Les mer om høringen