Mer innsyn i kraftbransjen

Den nye innsynsloven, som trådte ikraft 1.1.2009, åpner for mer innsyn i kraftbransjen. Kraftselskaper der det offentlige (stat, kommune eller fylkeskommune) har mer enn halvparten innvirkning på driften, vil nå omfattes av loven ( offentleglova § 2 c). Eller sagt på en annen måte, der det offentlige har mer enn halvparten av de avgjørende stemmene i styret, blir nå underlagt lovfestede krav om journalføring og innsyn. Dette gjelder likevel ikke for selskaper som er i en reell konkurransesituasjon. Reell konkurranse forutsetter konkurranse fra en eller flere private aktører, på like vilkår og i samme marked. Et kraftselskap i Oslo kan dermed ikke påberope seg reell konkurranse fra et selskap som leverer strøm i Trondheim, ettersom disse ikke konkurrerer i samme marked. Videre utelukker subsidier eller andre fordeler at man konkurrerer på like vilkår.
I denne månedens utgave av Europower, som er en månedsavis om kraftmarkeder, settes søkelys på hvilke konsekvenser den nye innsynsloven har for kraftselskaper med offentlig eierskap. Les hele saken i