Mener forslag truer kildevernet

Medieorganisasjonene Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag går sterkt imot forslag om å lette politiets tilgang til PUK-koder og kundereskontro, og mener det truer kildevernet.

Departementet foreslår å endre ekomloven slik at politet kan få utlevert PUK-koder og kundereskontro uten kjennelse eller krav om strafferamme, slik som er kravet er i dag. Dette mener medieorganisasjonene er en alvorlig trussel mot kildevernet.

En trussel mot kildevernet
Medieorganisasjonene viser til at tilgang til PUK-kode og kundereskontro vil gi informasjon om omfang og innhold i elektronisk kommunikasjon. Foruten å avsløre medienes eksisterende kilder, kan dette også skade potensielle kilder fordi folk ikke tør gå til mediene av frykt for å bli avslørt.

Illojalt
På bakgrunn av dette går samtlige organisasjoner mot forslaget. Departementet beskyldes samtidig for å være illojal mot den avtale som ble inngått i forbindelse i forkant for vedtak om Datalagringsdirektivet, og til den avtale som Arbeiderpartiets og Høyres grupper i Stortinget inngikk i forkant av DLD i april 2011 om hevet terskel for utlevering av teledata.

Ekstra kritikkverdig
Norsk Redaktørforening viser til at medieorganisasjonene i Norge hele tiden «har vært kritiske både til den adgang myndighetene har hatt til å hente ut trafikkdata fra teleoperatører, og til den skjulte praksis som åpenbart har pågått, trolig også for å avdekke kilder til informasjon i mediene.» I lys av dette finner organisasjonene det ekstra kritikkverdig at man foreslår en slik utvidelse, uten å engang nevne kildevernet.

Forslaget
Endringen foreslås gjennom en utvidelse av taushetsplikten i ekomloven § 2-9, men da også slik at opphevelse av taushetsplikten gjelder tilsvarende. Som begrunnelse viser departementet at det vil være «ryddig om taushetsplikt for PUK-koder og kundereskontro følger samme system som reglene for oppheving av taushetsplikten om avtalebasert hemmelig telefonnummer og andre abonnementsopplysninger i ekomloven § 2».

Les hele forslaget her.

Her finner du høringsuttalelsene fra Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund.