Medhold fra Fylkesmannen i klage over dårlige postjournaler

Etter klage fra Helgelands Blad må Kommunerevisjonen endre sine rutiner for journalføring.

Journalist Leif Steinholt i Helgelands Blad fikk fullt medhold hos Fylkesmannen i Nordland om at Helgeland Kommunerevisjons postjournaler var i strid med loven. Nå må Kommunerevisjonen endre sin praksis for journalføring.

I klagen viste Steinholt til at journalen var sladdet på en måte som umulig kunnen være i tråd med offentlighetsloven. Kommunerevisjonen viste på sin side til taushetsplikten, og mente at det var nødvendig med en så omfattende sladding. I følge et oppslag i Helgelands Blad i februar i år, forklarte revisjonssjef Lisbeth Hansen den omfattende sladdingen slik, – Det er ikke for å være tverr. Men vi vil være sikre på at vi ikke gjør noe galt.

Fylkesmannen er klar i sin avgjørelse og fastslår blant annet at «bruken av overstrykninger [er] så omfattende at det (for utenforstående) kun er mulig å identifisere en av de i alt 35 journalposter som er innført. Dette eneste dokumentet som kan identifiserers er avisens krav om innsyn».
Fylkesmannen finner det videre «usannsynlig at samtlige journalføringer inneholder opplysnigner som uten overstrykinger vil røpe opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt.»

På bakgrunn av ovenstående ber Fylkesmannen om at revisjonen endrer sin praksis slik at journalføringene heretter skjer i samsvar med kravene i arkivforskriften § 2-7, noe som innebærer at hel eller delvis overstryking kun foretas i de tilfeller der dette er påkrevet for å ikke røpe opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Les hele avgjørelsen fra Fylkesmannen her.

Ønsker du å klage over dårlige postlister? Bruk våre ferdige utkast til klagebrev!