Måtte frigi rådmannssøkere

Etter klage fra Nye Troms måtte Målselv kommune frigi samtlige søkere på stillingen som rådmann.

Da Nye Troms ba om innsyn i søkerlister til stillingen som ny rådmann, var to av i alt ti søkere unntatt offentlighet. Da Nye Troms påklaget avslaget, kom kommunen selv fram til at det ikke var grunnlag for å hemmeligholde den ene søkeren. Denne søkeren valgte da å trekke sin søknad. Kommunen fastholdt at det var grunnlag for å hemmeligholde den siste søkeren, noe Fylkesmannen i Troms overprøvde.

Fylkesmannen legger avgjørene vekt på at lovgiver uttrykkelig har uttalt at rådmannsstillinger er stillinger som det knytter seg stor offentlig interesse til, og hvor terskelen for å bli unntatt offentlighet skal være høy. Fylkesmannen kan ikke se at de grunner kommunen oppgir er gode nok til å forsvare hemmelighold, og mener en søker må tåle at det oppstår en viss usikkerhet og uro blant de ansatte på nåværende arbeidsplass, også når søkeren kommer fra en ledende stilling i forvaltningen.