Må varsle om telefonmøte

Fylkeskommunen i Telemark får kritikk fra Sivilombudsmannen for ikke å ha varslet om et ekstraordinært telefonmøte i fylkesutvalget. Kritikken kom etter klage fra Varden.

Før jul i fjor hadde fylkesutvalget i Telemark et lukket, ekstraordinært telefonmøte angående et forliksforslag i en pågående tvist. Møtet ble ikke kunngjort på forhånd fordi fylkesutvalget mente kravet i kommunelovens § 32 nr. 3 kun gjelder for åpne møter.

Varden tok saken inn for Sivilombudsmannen og ba om en vurdering både av om det var grunnlag for å avholde lukket fjernmøte, og om møtet skulle ha vært varslet.

Sivilombudsmannen finner ikke grunnlag for å kritisere fylkesutvalget for å ha lukket møte eller for å ha gjennomført fjernmøte på det aktuelle tidspunkt, men minner likevel om at fjernmøter ikke skal benyttes hvor «hensynet til tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier at møtet bør holdes for lukkede dører», jf. forskrift om fjernmøter § 3. Videre påpeker Sivilombudsmannen at vedtaket om å lukke møtet skulle vært protokollført etter kommunelovens § 30 nr. 4.

Derimot mener Sivilombudsmannen det er klart at utvalget skulle ha varslet om telefonmøtet etter reglene i kommunelovens § 32 nr. 3 og viser til ombudsmannssak 2010/2638 sammen med den nye bestemmelsen i kommunelovens § 31 a om at votering over om et møte skal holdes for lukkede dører skal gjøres i et åpent møte. For sistnevnte bestemmelse er det en forutsetning at også møter som antas å møtte gå for helt eller delvis lukkede dører annonseres på forhånd, slik at folk som er interessert kan overvære selve voteringen. En forutsetning er at forhåndskunngjøring er praktisk mulig.
Fylkesutvalget får videre kritikk for å ha unntatt saksdokumentene til møtet uten å henvise til noen hjemmel i offentleglova. Sivilombudsmannen påpeker at fylkeskommunens behandling på dette punkt både overfor avisen og ombudsmannen samsvarer dårlig med forvaltningens plikter etter offentleglova.

Les hele uttalelsen her: