Må offentliggjøre opplysninger fra elevrapport

Journalist Fred Harald Nilssen i bladet Utdanning har fått medhold fra Kunnskapsdepartementet i at Utdanningsdirektoratet har hemmeligholdt for mye i rapport fra Fylkesmennene om det nasjonale tilsynet av elevenes psykososiale miljø. Nå må direktoratet likevel gi innsyn i store deler av rapporten.

Direktoratet mente rapporteringene var interne dokumenter som måtte unntas etter offentleglova § 15 (1) og (2). Utdanning klaget da til Kunnskapsdepartementet som etter en saksbehandlingstid på seks uker konkluderte med at deler av rapportene ikke var av en slik karakter at de kunne unntas som interne. Dette var opplysninger om fylkesmennenes funn ute i kommunesektoren og forhold knyttet til dette. De deler av rapportene som innehold fylkesmennenes råd og vurderinger, mente Kunnskapsdepartementet det var hjemmel for å unnta som interne. Utdanning fikk dermed medhold i deler av sin klage, og har nå fått oversendt rapportene, med unntak for de deler som inneholder råd og vurderinger.