Må gi ut lydopptak i Treholtsaken

Oslo tingrett har i dag gitt pressen medhold i sitt krav om innsyn i lydopptak fra rettsaken mot Arne Treholt. NRK har i fem år forsøkt å få frigitt de aktuelle opptakene. I dommen får PST kritikk for å ha begrenset forståelse for viktigheten av pressens oppgave som offentlige vakthunder.

I avgjørelsen understrekes det at pressen, som representanter for norsk allmennhet, har en viktig rolle i å få avklart saksbehandlingen i POT (i dag PST) og da særlig POTs innhenting og bruk av bevis og POTs bruk av romavlytting under Treholtsaken. «Dette er etter tingrettens oppfatning sentrale konkrete temaer som ikke har funnet sin endelige avklaring og konklusjon. Rettsstaten Norge er ikke tjent med å gjøre disse delene av sakskomplekset til ikke-temaer», konstaterer tingretten. Tillitt til systemet og muligheten til å forhindre fremtidige feil, er også faktorer som retten vektlegger i retning mer innsyn. PST får videre kritikk fra retten for ikke å ha markert at man har sett alvoret i at EOS (Utvalget som på vegne av Stortinget kontrollerer PST) har fastslått at POT foretok ulovlig romavlytting av Treholt og hans familie.Videre påpeker tingretten at PSTs anførsler i rettssaken kan tyde på begrenset forståelse for viktigheten av at pressen utfører sin rolle som offentlig vaktbikkje.
Det er ennå ikke besluttet om dommen vil ankes.

Les hele beslutningen fra Oslo tingrett . Les også omtale på NRK.no og Journalisten.no