Må frigi rådmannsliste etter klage

Som følge av klage fra Helgelands Blad og Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund må Alstahaug kommune frigi hele søkerlisten for stillingen som rådmann.

Etter klage fra Helgelands Blad og journalist i Varingen og medlem av Offentlighetsutvalget, Vegard Venli, må Alstahaug kommune nå frigi hele søkerlisten for stillingen som rådmann. Dette bestemte Fylkesmannen i Nordland.

Venli, som sammen med to andre medlemmer av utvalget er i gang med en offentlighetsdugnad på utlyste stillinger i det offentlige, påklaget at fire søkere på stillingen som rådmann i kommunen, var unntatt fra den offentlige søkerlisten. I klagen ble det understreket at stillingen som rådmann er en stilling av «særlig samfunnsmessig interesse», og at det derfor må stilles spesielt strenge krav til begrunnelsen dersom søkere skal unntas fra søkerlisten, se offentleglova § 25. Det ble også vist til at innsyn i søkerlisten er en forutsetning for muligheten til å kontrollere at det ikke tas utenforeliggende eller usaklige hensyn ved ansettelser i det offentlige.

I Fylkesmannens avgjørelse får kommunen kritikk for ikke å ha vurdert den enkelte søkerens begrunnelse for krav om konfidensialitet:

«Kommunen har lagt til grunn at siden de fire søkerne har gitt tilnærmet like begrunnelser, så var det derfor naturlig ikke å føre noen av disse opp på søkerlisten. Det kan synes som om kommunen i dette tilfellet har foretatt en samlet vurdering, og ikke en konkret vurdering og i forhold til hver enkelt søker slik det fra lovgivers side er forutsatt.»

I den konkrete vurderingen legger Fylkesmannen avgjørende vekt på behovet for åpenhet rundt hvem som har søkt en slik ledende stilling i kommunen, og mener dette må veie tyngre enn både søkernes og kommunens behov for konfidensialitet:
«Det er i Fylkesmannens vurdering lagt betydelig vekt på at det knytter seg særlig offentlig interesse til stillinga som rådmann i Alstahaug kommune. Dermed har allmennheten (også av kontrollhensyn) behov for å vite hvem som er søkere på stillingen. Et annet moment er som påpekt av klager, at fullt innsyn også gir mulighet til å kontrollere at det ikke tas utenforliggende hensyn ved ansettelsen. Fylkesmannen mener derfor hensynet til allmennhetens behov for innsyn i dette tilfellet veier tyngre enn søkernes behov for unntak.»

Les hele avgjørelsen fra Fylkesmannen i Nordland.

Les mer om saken og følg debatten på Helgelands Blad.

Ønsker du å påklage et avslag på innsyn i dokumenter? Prøv våre ferdig utkast til klagebrev!