Lovstridig ansettelsesprosess i Lyngdal

- Etter mitt skjønn bryter kommunens handlemåte i denne saken med offentlighetslovens grunnleggende prinsipp om åpenhet i tilsettingssaker, skriver Sivilombudsmannen.

Ansettelsen av ny rådmann i Lyngdal kommune havnet på ombudsmannens bord, da Farsunds Avis klaget over prosessen. Kommunen hadde brukt et eksternt rekrutteringsbyrå til å vurdere kandidater i forkant av ansettelsen. Nær 20 kandidater var vurdert, men kun én kandidat endte på den offentlige søkerlisten, og på kommunestyrets bord.

– Trakk seg før fristen utløp

Lyngdal kommune mente det måtte være mulig å ha forhåndssamtaler med kandidater, og at det ikke var nødvendig å føre søkere opp på søkerlisten dersom de trakk sitt kandidatur før søknadsfristen gikk ut.

Ombudsmannen skriver blant annet: «Jeg er enig med kommunen i at det etter forholdene må være adgang til å ha en samtale med en person om en stilling uten at vedkommende automatisk skal anses som en søker etter offentlighetslovens forstand. En slik fremgangsmåte med «underhåndsavtaler» må imidlertid brukes med varsomhet. (…) Samtalene må imidlertid ikke tre istedenfor den sammenliknende kvalifikasjonsvurderingen som tilsettingsmyndigheten skal foreta av søkerne. Det er en vurdering som skal ta i betraktning samtlige søkere, og naturlig nok sluttføres etter at søknadsfristen har løpt ut. Dersom kommunen fremskynder den materielle vurderingen og gir seg til å vurdere kandidater uten at de har sendt formelle søknader, og tilsvarende gi tilbakemeldinger til søkere om at de ikke anses som aktuelle for stillingen, med den hensikt at de skal kunne trekke seg, bidrar man ikke bare til at søkerlisten gir et uriktig bilde av de kandidatene forvaltningsorganet rent faktisk har vurdert til den ledige stillingen, men også til at selve prosessen blir mangelfull.»

– Preg av ønske om hemmelighold

Det vises til hensikten med offentlige søkerlister, som blant annet er beskrevet i Ot.prp. nr. 102(2004-2005): «Det sterkaste argumentet for innsynsrett er at dette gir ålmenta ein sjanse til å kontrollere at det ikkje blir teke utanforliggande eller usaklege omsyn ved tilsetjingar i det offentlege.»

Sivilombudsmann Arne Fliflet fastslår at muligheten til kontroll forutsetter at vurderingene av kandidater opp mot hverandre må foregå etter at søknadsfristen er utløpt og offentlig søkerliste satt opp. Om prosessen i Lyngdal kommune, skriver han: «I denne saken synes Lyngdal kommune nettopp å ha gjennomført store deler av tilsettingsprosessen før søknadsfristen har utløpt. Således er det opplyst at enkelte kandidater som hadde sendt inn søknad eller var lansert som kandidater uten å ha søkt formelt, ble undergitt en uformell kvalifikasjonsvurdering. Samtidig som det ble gitt tilbakemeldinger til den enkelte søker eller interessent om hvor aktuelle han eller hun var.»

Han mener «[p]rosessen bar preg av et ønske om hemmelighold som vanskelig kan aksepteres. Jeg kan heller ikke se at saksbehandlingen har vært i tråd med hensynene til kommunelovens bestemmelser om at tilsettingen avrådmann kun kan fattes av kommunestyret.»