Lover full konfidensialitet for søkere til offentlig stilling

Nasjonalmuseet lyser i dag ut stillingen som direktør. I stillingsannonsen loves alle søkere full konfidensialitet, stikk i strid med hva som er kravet etter den nye offentlighetsloven.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design lyser i dag ut stilling som direktør for museet. I annonsen loves søkerene full konfidensialitet. Dette er klart i strid med de krav som stilles i den nye offentlighetsloven, der det er tatt inn et krav i § 25 annet ledd, femte punktum om at det i utlysningsteksten skal opplyses at søkere kan bli offentlige selv om de har bedt om konfidensiell behandling.

I forskriften til den nye loven, § 2, er det bestemt at Stiftelsen Nasjonalmuseet for Kunst skal følge offentlighetsloven, med andre ord er det ingen tvil om at de nye bestemmelsen om offentlige søkerlister også gjelde for Nasjonalmuseet.

Styreleder Svein Aaser sier ifølge Ukeavisen Ledelse at Nasjonalmuseet tolker loven slik at de har lov til å tilby søkere konfidensialitet.

Offentlige søkerlister er et av områdene den nye offentlighetsloven skal bidra til mer åpenhet. Selv om bestemmelsen i gjeldende lov § 6(4) om at søkere kan unntas fra søkerlisten er viderført, er det tatt inn et krav i lovteksten at det skal tillegges vekt at stillingen er av særlig offentlig interesse (se § 25 annet ledd, femte punktum). I Justisdepartementets veileder til den nye loven, er dette utdypet:

«Dersom det faktisk knyter seg stor offentleg interesse til den aktuelle stillinga, eller ho elles er særleg viktig, skal det mykje til for at ei oppmoding om ikkje å bli ført opp på den offentlege søkjarlista blir teke til følgje. Når det gjeld leiande stillingar generelt vil det som hovudregel krevjast særlege grunnar for å gjere unntak frå innsyn. Som døme på slike stillingar, som det knyter seg stor offentleg interesse til, kan nemnast departementsråd, direktør for statlege direktorat, fylkesmann, rådmenn i kommunar og leiarar i offentlege verksemder utskild frå den sentrale forvaltninga, som helseføretaka og dei ulike omboda.«

Den nye offentlighetsloven gjelder fra nyttår, fire dager før søknadsfristen på stillingen som direktør i Nasjonalmuseet går ut. Nasjonalmuseet er dermed rettslig forpliktet til å vurdere krav på innsyn i søkerlisten etter bestemmelsene i den nye loven.

Her finner du hele utlysningsteksten.