Lett å hindre innsyn

Selskaper som omfattes av offentleglova kan organisere seg vekk fra innsyn ved å danne selskaper uten fast ansatte i administrative stillinger. Dette skriver Kommunal Rapport.

Kommunal Rapport ved journalist Vegard Venli oppdaget smutthullet da han ba om innsyn i Kollektivtransportproduksjon AS, som er et selskap som eies av Oslo kommune. Med hundre prosent offentlig eierskap har kommunen full styring over selskapet, noe som vanligvis tilsier at samfunnet har krav på innsyn etter offentleglova.

Dette gjelder likevel ikke for selskaper som ikke har fast ansatte i administrative stillinger. Da har departementet gjennom forskrift til lova bestemt at loven likevel ikke skal gjelde, se § 1 (2) bokstav a. Hensikten er å unnta virksomheter som er så små at det vil være urimelig byrdefullt å etterleve offentleglova.

Som Kommunal Rapport påpeker i en kommentar om saken gjør dette at selskaper som omsetter for flere titall millioner og har en rekke ansatte, ikke er underlagt offentlig innsyn fordi de ikke har ansatte i administrative stillinger. Dette åpner igjen for en omgåelse der man plasserer offentlige penger i selskaper uten administrative stillinger, og dermed unngår samfunnets og pressens innsyn og kontroll.

Les mer om politiske reaksjoner om saken i Kommunal Rapport:

Reagerer på smutthull i offentleglova

Tillater hemmelighold om reklamemillioner
Krever åpenhet om kollektivselskapene