Lagmannsretten forkaster Breivik-anke

Lagmannsretten mener Oslo tingrett har vurdert riktig. Vil ikke prøve tingrettens skjønnsmessige vurdering.

Tingretten la tidligere denne måneden frem sin avgjørelse etter at pressen, ved Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening, søkte om å få kringkaste Breivik-rettssaken. Det ble bestemt at deler av saken – opplesning av tiltalebeslutning, innledningsforedrag, prosedyrer og domsavsigelse – kunne overføres. Ønsket om å overføre tiltaltes forklaring ble derimot avvist, og det er anken over dette til lagmannsretten som nå er ferdig behandlet. Lagmannsretten avviste deler av anken, men behandlet spørsmål som knyttet seg til lovtolkningen. Her sa den seg imidlertid enig med tingretten:

*Også lagmannsretten mener hensynet til pårørende og etterlatte kan vektlegges, selv for de som velger ikke å være til stede i retten.

*Lagmannsretten godtar at tingretten har lagt vekt på at tiltaltes forklaring kan bli påvirket av om den blir kringkastet.

Avgjørelsen er anket til Høyesterett. Les mer om dette på nettsiden til Norsk Redaktørforening.