Kritisk til regjeringens rapport om miljøoffentlighet

Presseorganisasjonene er kritiske til regjeringens rapportering om hvordan det står til i Norge med retten til miljøinformasjon. Organisasjonene, bestående av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund, mener Miljøverndepartementet gir en mer positiv fremstilling enn det som faktisk er tilfellet.

Presseorganisasjonene er kritiske til regjeringens rapportering om hvordan det står til i Norge med retten til miljøinformasjon. Organisasjonene, bestående av Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Presseforbund (NP), mener Miljøverndepartementet gir en mer positiv fremstilling enn det som faktisk er tilfellet.

Regjeringens rapportering står i en foreløpig tilbakemelding om Norges implementering av Århuskonvensjonen. Dette er en internasjonal konvensjon som omhandler retten til miljøinformasjon, allmennhetens deltagelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet. Departementets utkast har nå vært på høring, og NJ, NR og NJ har avgitt en felles høringsuttalelse.

I utkastet opplyser departementet blant annet at man «i bevisstgjøringen av allmennhetens kjennskap til loven, arrangeres kurs om miljøspørsmål for journalister hos Institutt for Journalistikk (IJ), både i regi og i samarbeid med myndighetene.» Presseorganisasjonene svarer at de er enige i at kursing er viktig, problemet er bare at aldri har blitt arrangert noe kurs i miljøinformasjonslvoen på IJ i samarbeid med myndighetene. «Etter vår oppfatning kan altså departementet bli langt flinkere til å gjøre miljøinformasjonsloven bedre kjent, står det i høringsuttalelsen.
Presseorganisasjonene er også særlig kritiske til Norges oppfyllelse av kravet i Århuskonvensjonen artikkel 9 der det heter at adgang til overprøving ved en domstol skal være «vederlagsfrie eller forbundet med lave kostnader». Etter dagens ordning reises sak om gyldigheten av et vedtak fattet av Miljøklagenemnda ikke mot det offentlige, men mot den som har fått medhold i nemnda. Dette betyr at det er informasjonssøker som risikerer å bli sittende igjen med betydelige saksomkostninger hvis retten kommer til et annet resultat enn Miljøklagenemnda. I norsk rett har denne bestemmelsen blitt aktualisert i saken mellom Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Løvenskiold-Vækerø. Forbundene er uenig i at Norge har et system som gør at overprøving ved domstol ikke er «uoverkommende dyre», slik departementet hevder, og mener dette må gjenspeiles i rapporten.

Rapporten med høringsbrev ligger foreløpig ikke ute på MDs hjemmeside, men departementet har opplyst at den vil bli lagt ut sammen med innkomne høringsuttalelser.

Høringsuttalelsen fra NR, NJ og NP

Departementets høringsbrev og utkast til rapport.