Kritisk til politiets hemmelighold av oppklaringsprosent

Sivilombudsmannen er kritisk til at Politidirektoratet hemmeligholder statistikk over politiets arbeid med straffesaker. Nå må direktoratet vurdere innsyn på nytt.

Sivilombudsmannen mener argumentetene Politidirektoratet brukte for å nekte innsyn i blant annet oppklaringsprosenten ved det enkelte lensmannskontor, ikke holder mål. Dette framgår av en nylig avsagt uttalelse fra Stortingets ombudsmann. Uttalelsen kom som følge av klage fra Norsk Presseforbund på vegne av Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Klagen ble fremmet etter GD i sommer ba om innsyn i de såkalte STRASAK- rapportene ved Gudbrandsdal politidistrikt. Dette er rapporter som blant annet inneholder opplysninger om hva slags kriminalitet ulike områder er utsatt for, og oppklaringsprosenten ved det enkelte lensmannskontor. Gudbrandsdal Politidistrikt nektet innsyn med henvisning til at dette var interne dokumenter. GD påklage avslaget til Politidirektoratet som også nektet innsyn, men med den begrunnelse at dokumentene falt utenfor offentlighetsloves virkeområde fordi det var dokumenter som ble utarbeidet i forbindelse med politiets arbeid med straffesaker.

Sivilombudsmannen mener det er opplagt at dette er dokumenter som faller inn under offentlighetsloven, og viser til at dette er en statistisk oversikt over politiets virksomhet, og har dermed ikke direkte tilknytning til gjøremål politiet har etter noen rettspleielov. «Jeg kan vanskelig se at politiets generelle bruk av STRASAK-registeret i behandlingen av konkrete straffesaker kan tillegges avgjørende betydning i vurderingen av hvorvidt statistiske rapporter utarbeidet på bakgrunn av registeropplysninger anses å være dokument i saker som behandles etter rettspleielovene», uttaler Ombudsmannen. Dermed faller disse rapportene inn under både den gamle lovens virkeområde, og loven som trådte i kraft 1.1.2009 (offentleglova).

Sivilombudsmannen avviser også at rapportene må hemmeligholdes av personvernmessige hensyn, og viser til at rapportene gjengir anonymisert statistisk informasjon om politiets arbeid med straffesaker.
Sivilombudsmannen konkluderer med at Politidirektoratet ikke har angitt tilstrekkelig grunnlag for sitt hemmelighold, og ber direktoratet foreta en ny vurdering.

Sivilombudsmannens uttalelse.

Siste tilsvar fra POD.

Klagen til Sivilombudsmannen.