Krever bedre svar om evaluering av offentelglova

Offentlighetsutvalget ber om et nytt svar fra Justisdepartementet på hvordan man vil følge opp kravet fra Stortinget om evaluering av offentleglova.

For snart ett år siden etterlyste Presseforbundets Offentlighetsutvalg oppfølging av Stortingets krav om evaluering av offentleglova. Justisdepartementet har tidligere meldt tilbake at det er naturlig å starte arbeidet med å innhente statistikk i løpet av 2011. Departementet melder nå tilbake at man i arbeid med evalueringen vil vurdere hvilke statistikker som kan hentes fra offentlig elektronisk postjournal (OEP), men at det uansett er begrenset hva man kan hente derfra.
Offentlighetsutvalget mener svaret ikke er godt nok og etterlyser en konkret tilbakemelding på hva som til nå er utrettet av evalueringsarbeid, hvordan man planlegger det videre opplegget og hvordan offentlighetsutvalget kan medvirke i prosessen.