Krever åpenhet om Studensamskipnadene

Presseorgansisasjonene er kritiske til departementets forslag om å lovfeste at offentlighetsloven ikke skal gjelde for studentsamskipnadene. Regner man med semesteravgiften og støtte til bygging av studentboliger, mottok samskipnadene i 2010 rundt 450 millioner kroner i støtte. Presseorganisasjonene mener det er viktig at denne støtten underlegges offentlig kontroll gjennom innsyn.

I en felles høringsuttalelse påpeker organisasjonene at forslaget strider mot Justisdepartementets anbefaling som for fire år siden mente at «de hensyn som begrunner offentlighetsprinsippet tilsier at studentsamskipnadene bør være omfattet av offentleglova», og at Kunnskapsdepartementets forslag ikke kan iverksettes uten at Justisdepartementet foretar en nærmere utredning.

Samskipnadene sitter i dag med betydelig makt og økonomisk handlefrihet, og kan velge å ha studententflertall i styret. Å ha en oppfordning i loven om at styret «i størst mulig grad» skal utvise åpenhet, er ifølge organisasjonene en lite tilfredsstillende garanti: «Poenget med offentleglova og retten til uavhengig kontroll er nettopp at det ersamfunnet og ikke virksomheten, som skal bestemme hva man får innsyn».

Utover det opplagte behovet for kontroll med bruken av offentlige penger, mener organisasjonene det foreligger et særlig behov for kontroll med samskipnadenes økonomiforvaltning. Som grunnlag for dette vises det til en gjennomgang fra 2009 som konkluderte med at økonomistyringen i flere av samskipnadene har vært for svak, og at noen av samskipnadene satser på risikofylte aktiviteter.

Høringsfristen går ut 19. april.

Les også: