Krever åpenhet om politirapportering

21 av totalt 27 politidistrikt sier nei til innsyn i sine årsrapporter. Politidirektoratet mener hemmelighold er nødvendig av hensyn til en fri dialog. Presseforbundets Offentlighetsutvalg mener samfunnet har krav på å få vite hvordan det står til i de ulike politidistriktene. Etter en omfattende kartlegging av praksis tar de saken opp med direktoratet.

Årsrapportene inneholder de ulike politidistriktenes egne redegjørelser og vurderinger om forhold som bemannings- og budsjettsituasjon, oppklaringsprosent, måloppnåelse og kriminalitetsforebyggende arbeid. Offentlighetsutvalget mener dette er opplysninger samfunnet har en legitim rett til å få ut, og har derfor gjennomført en undersøkelse om innsyn i disse politirapportene. Resultatet fra undersøkelsen er nå oversendt Politidirektoratet med kopi til konstituerende Justisminister Grete Faremo, Stortingets justiskomitè, Sivilombudsmannen og samtlige politidistrikt. Utvalger krever at direktoratet vurderer om det virkelig er riktig å hemmeligholde de årlige politirapportene.

Bakgrunnen for Offentlighetsutvalgets undersøkelse var en uttalelse fra Sivilombudsmannen om hemmelighold av årsrapporten fra Romerike politidistrikt. Politidirektoratet hadde fått medhold av Justisdepartementet i at rapporten kunne hemmeligholdes. Begrunnelsen var at denne måtte regnes som et internt dokument innehentet fra Politidirektoratet, til bruk for dennes interne saksbehandling ( offentleglova § 15(1)). Direktoratet hevdet unntak var nødvendig for å bevare en fri dialog mellom direktoratet og distriktene, og fryktet at offentliggjøring ville legge bånd på politimestrenes ytringer og situasjonsbeskrivelser. Sivilombudsmannen uttalte at offentleglova gir anledning til å unnta opplysninger ut i fra hensynet til fortrolighet, og ville ikke overprøve om det faktisk eksisterte et slikt behov. Ut i fra dette fant han ikke grunn til å kritisere at rapporten ble hemmeligholdt.

Kort tid etter gikk Offentlighetsutvalgets medlem Vegard Venli igang med en omfattende kartlegging der han ba om innsyn i årsrapporten for de siste tre årene fra samtlige politidistrikt. Kun seks av totalt 27 distrikt, ga innsyn. Innholdet i de rapportene det ble gitt innsyn i, bekrefter i følge Offentlighetsutvalget at dette er opplysninger av betydelig offentlig interesse. I tillegg innholdt rapportene rene faktaopplysninger og opplysninger som var offentlig tilgjengelig andre steder.

I sluttrapporten stiller utvalget spørsmål ved om det virkelig er slik at de ulike politimestrene rundt om i landet frykter offentliggjøring av egen rapportering, eller om hemmeligholdet er et utslag av sentrale føringer fra Politidirektoratet.

Sluttrapporten er nå oversendt Politidirektoratet med oppfordring til å vurdere på nytt om det virkelig er nødvendig å hemmeligholde rapportene.

Offentlighetsutvalgets rapport om åpenhet og innsyn i politiet

Oversendelsesbrev til direktoratet

Oversikt over saksbehandlingen i politidistriktene
Sivilombudsmannens uttalelse om hemmelighold av Romerikes årsrapport for 2009