Krav på usladdet dom etter anke

Som følge av anke fra journalist i Fædrelandsvennen, Hallgeir Oftedal, må Lister tingrett oppheve sladdingen av en straffedom om barneporno og gi pressen fullt innsyn.

Saken gjaldt en straffedom for barneporno og seksuelle krenkelser overfor fem mindreårige jenter. Tingretten mente dommen bare kunne omtales i anonymisert form, og nedla delvis referatforbud etter domstollovens § 130 (1). Utskriften som ble sendt ut til pressen var også anonymisert.

Oftedal mente det ikke var adgang til å sladde dommen etter domstolloven § 130 (1) a, og bestred ellers at vilkråene i straffeprl. § 28 om sladding ikke var tilstede. Dermed anket han til Lagmannsretten. I anken viste han også til at dommen kun kan refereres i anonymisert form, og at dette, sammen med pressens egne etiske krav i Vær Varsom-plakaten, ga tilstrekkelig vern for fornærmede i saken.

Lagmannsretten sa seg engi med Oftedal i at domstolloven § 130 ikke gir adgang til sladdingen, og at en evt. beslutning om sladding må hjemles i straffeprosessloven § 28. Deretter viste Lagmannsretten til hovedregelen om at det skal gis utskrift selv om det er nedlagt referatforbud, og praksis fra Høyesterett om at pressen normalt har krav på usladdede domsutskrifter selv om det er gitt anonymiseringsforbud.

Retten anså ikke at det forelå fare for misbruk, og mente det ubehaget de fornærmede måtte føle ved at pressen fikk innsyn, ikke var tilstrekkelig til å fravike hovedregelen om pressens krav på fullstendig versjon.

Som følge av dette besluttet retten at Fædrelandsvennen har krav på usladdet utskrift av dommen.