Krav på innsyn i egen barnevernssak

Sandefjords Blad får full støtte fra Justisdepartementets lovavdelingen i en klagesak mot kommunen om partsinnsyn i barnevernssaker.

I en lengre periode har Sandefjords Blad, ved journalist Marianne Henriksen, satt søkelys på Sandefjord kommunes praksis for partsinnsyn i barnevernssaker. Fram til nå har kommunen nektet voksne barn innsyn i egne barnevernssaker, såframt de ikke hadde samtykke fra begge foreldrene. Begrunnelsen har hele tiden vært at disse barna, da barnevernssaken pågikk, var under 15 år. Da tolket kommunen loven slik, at fordi barna ikke hadde partsrettigheter på det tidspunktet, hadde de heller ikke krav på partsinnsyn i ettertid. Avisen har dokumentert at flere personer har blitt nektet innsyn i egen sak, fordi en av foreldrene ikke har samtykket.

Kommunens praksis har fått sterk kritikk fra flere hold. For litt siden tok høyrepolitiker og medlem av justiskomiteen på Stortinget, Andrè Oktay Dahl, saken opp med Justisministeren. Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund har ved flere anledningen hevdet at Sandefjord kommune tolker loven feil.

Etter å ha påklaget forholdet, først til Fylkesmannen i Vestfold, deretter til Sivilombudsmannen, ble saken brakt inn, først til Barne- og likestillingsdepartementet, deretter til Justisdepartementets lovavdeling. I sin utalelse konkluderer lovavdelingen med at alle som ønsker innsyn i en barnevernssak som de selv var en del av som liten, har krav på detteuten samtykke fra foreldrene.

Som følge av denne saken blir det nå sendt ut brev til samtlige kommuner, fylkesmenn, Bufdir, regionene i Bufetat og til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker om hvordan retten til innsyn i barnevernssaker skal praktiseres. Les oppslag om saken på Sb.no.

Uttalelsen fra lovavdelingen.

Brev fra Barne- og likestillingsdepartementet til Sivilombudsmannen.

Brevet fra Sivilombudsmannen til Barne- og likestillingsdepartementet.