Kan bli enklere å hemmeligholde kontrolldokumenter

Departementet vil gjøre det mulig å unnta all korrespondanse i kommunerevisjons- og tilsynssaker fram til endelig revisjon foreligger eller tilsyn er avsluttet. Frist for å uttale seg om forslaget er 26. februar 2013.

Forslaget er fremmet i et høringsnotat om endringer i kommuneloven og offentleglova. Departementet foreslår en utvidelse av offentleglova § 5 om utsatt innsyn og går ut på at revisjonsrapporter og tilsynsrapporter først blir offentlige når endelig rapport foreligger. Med andre ord en regel om utsatt offentlighet for all korresponanse mellom revisjons- og tilsynsorgan og kommuneadminstrasjonen fram til revisjonen eller tilsynet er avsluttet.

I høringsnotatet skriver departementet blant annet at «hovedregelen om innsyn i den løpende revisjonsdialogen mellom revisor og den kommunale administrasjonene vil kunne føre til at avklaringer foretas muntlig istedet for skriftlig. Da vil uenigheten ikke synes i den foreløpige versjonen som sendes til verifisering og merknader. For ettertiden vil det være en fordel at denne uenigheten fremkommer av skriftlige dokumenter. Departmentet mener at en regel om utsatt innsyn for disse dokumentene vil gjøre det mer aktuelt å foreta den løpende revisjonsdialogen skriftlig, noe som vil sikre etterprøvbarheten for ettertiden.»

Et annet hensyn som fremheves av departementet er «forvaltningens beskyttelsesverdige interesse i å ha ro til å fullføre sin saksforberedelse.»

Departementet mener problemstillingen for kommunerevisjon har klare likhetstrekk med statlige tilsynsmyndigheters virksomhet, slik at de samme hensynene taler for at også tilsynssaker skal kunne hemmeligholdes fram til saken er avsluttet.

Forslaget er sendt på høring og har frist 26. februar. Norsk Presseforbund opplyser til presse.no/offentlighet at de er svært kritiske til forslaget.