Innsynskritikk til Kulturdepartementet

Kulturdepartementet får kraftig kritikk fra Sivilombudsmannen for sin behandling av Aftenpostens krav om innsyn i dokumenter tilknyttet oppgradering av Nationatheateret, og må vurdere innsyn en gang til.

Det var Aftenposten ved journalist Ann Christiansen som klaget departementet inn for Sivilombudsmannen da avisen ble nektet innsyn fordi dokumentet var internt etter offentleglova § 15 (3) og (1). Aftenposten mente departementets avslag ikke var godt nok begrunnet etter offentleglova § 31(2), og at departementet ikke hadde foretatt en tilstrekkelig merinnsynsvurdering etter offentleglova § 11.

Sivilombudsmannen er enig med Aftenposten, og viser til at departementet ikke har angitt hvilke hovedhensyn som var avgjørende for å nekte innsyn, og at det ikke fremgikk av avslaget om merinnsyn var vurdert. Videre påpeker ombudsmannen at departementet heller ikke overfor ombudsmannen har vist til konkrete forhold som gjør det «nødvendig» å unnta brevet, slik som er kravet etter § 15. I denne forbindelse viser ombudsmannen til at gjeldende offentlighetslov inneholder en vesentlig snevrere adgang til å unnta interne dokumetner innhentet utenfra, sammenlignet med den gamle offentlighetsloven. Unntaket er bare anvendelig dersom det er «fare for at innsyn i dokumentet vil skade avgjørelsesprosessen i mottakerorganet», understreker Sivilombudsmannen.

Som følge av kritikken fra Sivilombudsmannen må Kulturdepartementet vurdere innsyn en gang til.