Innsyn i offentlig register er ikke snoking

Presseforbundets offentlighetsutvalg reagerer på at kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner bruker begrepet snoking i offentlig register.

I forbindelse med lanseringen av to nye veiledere for personvernarbeidet, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner blant annet følgende:

– Når meir informasjon blir samla, er det viktig at vi førebyggjer snoking i offentlege register og gjev innbyggjarane moglegheit til å sjå kven som har sett data om dei, seier Sanner.

Uttrykket «snoking i offentlig register» er en selvmotsigelse og et uttrykk vi ikke kan akseptere. Et offentlig register er per definisjon offentlig, og innsyn i opplysninger derfra er ikke snoking, men en del av vår lovfestede rett til innsyn. Retten til innsyn er grunnlovsforankret og en viktig del av vårt demokrati. Det som var omtalt i Riksrevisjonens rapport om offentlig forvaltning, var ansatte i helsevesenets tilgang til pasientjournaler.

Presseforbundets offentlighetsutvalg mener det er både uheldig og misvisende at ministeren ikke er mer presis i sin kommentar, og mener det bidrar til forvirring om hva som er legitim og lovbestemt praktisering av innsynsrett, og hva som er ulovlig snoking. Som kommunal- og moderniseringsminister er det viktig at Sanner gjør sitt for å klargjøre dette skillet, og at han i kampen for personvernet også respekterer betydningen av et velfungerende offentlighetsprinsipp.

Kontaktperson er leder for utvalget: Siri Gedde-Dahl, 975 25 118

* Etter kritikken fra Offentlighetsutvalget er det nå lagt til følgende presisering i pressemeldingen: «Det vi vil førebyggje, er snoking i private opplysningar lagra i registre som blir forvalta av det offentlege. Innsyn i opne og tilgjengelege registre er ikkje snoking.»