– Ingen dokumenter kan slettes

Riksarkivaren ber om at lydlogger fra AMK-sentralene tas vare på.

Mye viktig journalistikk har kommet etter innsyn i såkalte lydlogger, lydopptak av samtaler til nødsentralene. Men det er høyst ulik praksis når det gjelder behandlingen av slike opptak. Noen nødsentraler sletter dem etter å ha nedtegnet nødvendige opplysninger i pasientjournaler, andre tar vare på dem. I brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber nå Riksarkivaren om at loggene fra akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) ivaretas inntil eventuelle unntaksregler er på plass. I brevet vises det til arkivlovens hovedregel, og Riksarkivaren skriver: ?Ingen dokumenter kan kasseres/slettes, bortsett fra de som kommer inn under bestemmelsene om arkivbegrensning i arkivforskriften (?).?

Få unntak

Unntakene det vises til gjelder først og fremst dokumenter som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. Ifølge Riksarkivaren skal det ?ikke (…) særlig mye aktivitet til før det i denne sammenhengen kan kalles saksbehandling. En vurdering som innebærer at man konkluderer med at utrykning ikke er nødvendig, vil for eksempel etter vår oppfatning kunne være saksbehandling. Tilsvarende lite skal det til før man kan si at innholdet i et dokument har dokumentasjonsverdi i seg selv.?

Arkivloven vs helselovgivningen

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere vist til at helselovgivningen åpner for å slette lydfiler etter at ?nødvendige og relevante opplysninger? fra disse er registrert skriftlig, men har også uttalt at det kan være behov for klarere regelverk på dette området.

Riksarkivaren mener altså at arkivloven her er klar, og skriver: ?I noen tilfeller vil det være slik at andre regler enn arkivloven kommer til anvendelse, men der arkivloven gjelder vil dette da som hovedregel komme i tillegg til og ikke i stedet for arkivloven.?

Les brevene fra Riksarkivaren her: