Ikke lenger fullt innsyn i skattelister

Finansdepartementet foreslår å endre regelverket slik at "vanlige folk" ikke lenger skal få åpen tilgang til skattelister. Mediene får tilgang bare hvis de lover å ikke publisere dem. Frist for å kommentere forslaget er 28 mars.

Departementet foreslår følgende endringer i høringsnotatet:

– Skattelistene skal kun være tilgjengelig på skatteetatens hjemmesider på Internett hele året.

– Det innføres begrensninger i måten det søkes på (den som søker i listene må oppgi navn på den han søker, og det er kun anledning til å søke på en skatteyter av gangen)

– Pressen får elektronisk kopi av skattelistene, men må skrive under på en avtale om å ikke publisere fullstendige skattelister (det vil fremdeles være lov å bruke listene til det departementet omtaler som journalistiske formål, som å lage sammenstillinger over skatteopplysninger for skatteytere i ulike bransjer eller områder, og avdekke skjevheter i skattesystemet)

– Personer under 18 og avdøde personer blir fjernet fra listen.

Forslaget er et resultat av bred politisk enighet om at tilgangen til skattelister bør revurderes. I fjor uttalte finanskomiteens medlemmer fra AP, SV, Sp og Krf blant annet at det bør «vurderes begrensninger på hvordan pressen får tilgang til opplysningene i skattelistene» ( Innst. 134 S (2009-2010). Dette som svar på et representantforslag fra Frp om totalforbud mot offentliggjøring av skattelister.

Forslaget om totaltforbud er gjentatt fra de samme representantene fra Frp i 2011 (Dokument 8:15 S (2010-2011)). I tillegg har representanter fra Høyre har kommet med forslag om å innføre en varslingsfunksjo ved søk for å innstramme tilgjengjengeligheten om privatpersoneres inntektes- og formuesforhold.

I følge departementet er det utviklingen av ny teknologi som gjør det nødvendig å stramme inn måten opplysnignene skal gjøres kjent på. Finansdepartementet mener de nye reglene ikke vil være til hinder for bruken av skatteopplysninger til journalististiske formål, ettersom mediene fremdeles vil få tilgang.