Ikke klagerett på 22.juli-hemmelighold

22. juli-kommisjonens hemmelighold kan ikke påklages. Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund mener dette er i strid med offentleglova.

I et brev til Statsministerens kontor hevder offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund at vedtaket som ble gjort ved Kongelig resolusjon 12. august 2011 om å ta vekk klagemuligheter over avslag på innsyn, ikke har hjemmel i loven.

Kommisjonen skal følge offentleglova, og retten til å klage følger av denne. Offentllighetsutvalget mener verken offentleglova eller forarbeidene til denne, gir adgang til å innskrenke loven uten lovendring.

Offentlighetsutvalget viser også til at gruppa som har foreslått lov om offentlig undersøkelseskommisjoner i 2009, anbefalte at det skulle være klageadgang av avslag også for denne type kommisjoner.

Utvalget ber om en tilbakemelding fra Statsministerens kontor om hvordan man ser på dette spørsmålet.