Hemmelig avtale måtte frigis

Etter klage fra Avisa Nordland må Meløy kommune gi innsyn i en hittil hemmelig avtale med Meløy Energi AS om salg av konsesjonskraft.

Kommunen mente avtalen inneholdt forretningshemmeligheter og derfor måtte unntas i sin helhet. Dette var Avisa Nordland sterkt kritiske til, og påklaget avslaget.

Ikke forretningshemmeligheter
I klagen bestrider avisa at det foreligger forretningshemmeligheter som skal unntas fra innsyn. Det understrekes også at avtalen gjelder forvaltning av et felles offentlig gode, og at det «av hensyn til demokratiske rettigheter er viktig å gi innsyn i måten denne rettigheten ivaretas».

Ikke godt nok begrunnet
Fylkesmannen mener kommunen ikke har gitt noen god begrunnelsen for hvordan offentliggjøring av opplysninger fra avtalen vil være til skade for Mely Energi AS sin konkurransesituasjon.

Må frigi avtalen
Etter en egen vurdering av de unntatte opplysningene, konkluderer Fylkesmannen med at det ikke er grunnlag for å si at offentliggjøring vil skade konkurranseevnen til energiselskapet. Følgelig er ikke vilkårene for taushetsplikt oppfylt, og avtalen må frigis.