Havneselskap omfattet av offentleglova

Norsk Presseforbund fikk medhold i sin klage, på vegne av Haugesunds avis, i spørsmålet om selskapet Karmsund Havnevesen IKS er omfattet av offentleglova. Les Sivilombudsmannens uttalelse her.

Karmsund Havnevesen IKS er et heleid offentlig selskap, eid av seks kommuner. I utgangspunktet var det derfor ingen tvil om at selskapet ville falle inn under offentleglovas virkeområde.

Spørsmålet for Sivilombudsmannen var imidlertid hvorvidt selskapet likevel ikke var omfattet av loven på grunn av unntaksbestemmelsen i offentleglova § 2 første ledd bokstav c. Unntaket gjelder offentlig eide selskaper som driver i direkte konkurranse med private selskaper.

Sivilombudsmannen sier i sin uttalelse:

«Det må utvises en viss varsomhet med å legge for stor vekt på omsetningstall, antall ansatte etc. for en begrenset periode. Der hvor et heleid offentlig selvstendig rettssubjekt driver med både forvaltningsvirksomhet og næringsvirksomhet, vil graden av konkurranseutsatt næringsvirksomhet sammenlignet med forvaltningsvirksomhet kunne variere fra år til år. Formålet med virksomheten og bakgrunnen for opprettelsen av havnevesenet vil imidlertid kunne gi veiledning om arten av den virksomheten et rettssubjekt over tid er ment å drive.»

Formålet med Karmsund Havnevesen er å «planlegge, utbygge og drive havner, samt trygge ferdselen, på vegne av de kommuner som er deltakere […] og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldende havne-og farvannslovgivning.»

Sivilombudsmannen legger i sin oppsummering vekt på dette formålet, samt at en stor del av omsetningen knytter seg til havneavgifter fastsatt og innkrevd i medhold av lov. Sivilombudsmannen peker også på at innslagene av forvaltning og myndighetsutvøvelse innenfor sjøområdet utgjør en viktig del av virksomheten.

Les hele uttalelsen her.