Godtok hemmelige søkere

Fylkesmannen i Østfold mener det var greit at tre av i alt 14 søkerne på stillingen som avdelingsleder hos Halden ASVO unntas fra søkerlisten . Industriprodukter AS, som var ansvarlig for ansettelsen, fikk dermed medhold i sitt delvis avslag på innsyn.

Fylkesmannen behandlet saken etter klage fra Kommunal Rapport og NRK Østfold. De stilte spørsmål ved om Industriprodukter AS hadde foretatt en konkret vurdering av den enkelte søkers behov for å unntas fra søkerlisten, slik offentleglova krever. Videre ble det hevdet at stillingen er av særlig offentlig interesse, noe som gjør at det må stilles strengere krav til åpenhet. Mediene fremhevet også at offentlige søkerlister er en forutsetning for muligheten til å kontrollere at det ikke tas utenforeliggende eller usakelige hensyn ved ansettelser i det oftfentlige.

Fylkesmannen fastslo at Industriprodukter AS ikke hadde foretatt en tilstrekkelig konkret vurdering av søkerenes krav om hemmelighold, og innhentet skriftlige begrunnelser fra de tre søkerene. Fylkesmannen var uenig med klagerene i at stillingen som avdelingsdirektør i Halden ASVO er av særlig offentlig interesse. Det at en ordfører hadde søkt stillingen, påvirker ikke dette spørsmålet. Etter en vurdering av de tre søkernes begrunnelser, konkluderte Fylkesmannen med at offentliggjøring» vil føre til skade eller ulempe for søkerne», og at det derfor «foreligger særlige forhold som gjør at navnene kan unntas fra søkerlisten».