Giskes manus unntatt

Sivilombudsmannen mener manuset kan unntas som internt.

Hadde Giskes tale foreligget i transkribert form, ville dette vært et offentlig dokument, men et slikt dokument finnes ikke. Derimot finnes talemanuset, men dette er, ifølge Nærings- og handelsdepartementet, å betrakte som «et utgangspunkt og rettesnor». Den avholdte talen kan gjerne avvike fra manuset, og det er den talen statsråden faktisk holdt som er departementets offisielle versjon. Sivilombudsmannen sier seg, i brev til journalist Bente Bjercke, enig i at dokumentet kan unntas som organinternt etter offentlighetsloven § 14 1. ledd. Han ser heller ikke grunn til å stille spørsmål ved departementets vurdering av meroffentlighetsprinsippet i denne saken.

– Uakseptabelt

Ombudsmannen er derimot kritisk til saksbehandlingen i departementet, ettersom de etterspurte dokumentene først ble utlevert etter flere purringer. I uttalelsen skriver han:

«At det har tatt omtrent to og en halv måned å oversende saksdokumentene i en sak er ikke akseptabelt…»

Departementet har heller ikke begrunnet forsinkelsen i sin korrespondanse, og ombudsmannen ber nå departementet vurdere om det er nødvendig å iverksette tiltak for å forhindre at lignende tilfeller vil inntre igjen.

Les tidligere omtale av saken her.