Fylkesmannen ga merinnsyn

Skoledokumentene kunne unntas som interne, men Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mener merinnsyn må praktiseres, og gir FAU innsyn.

Da Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Lærdalsøyri skole krevde innsyn i to analyser ? en ståstedsanalyse og en organisasjonsanalyse ? laget på bakgrunn av svar fra ansatte ved skolen, fikk de avslag. Lærdal kommune betraktet dokumentene som interne, ettersom de skulle brukes som underlagsdokument for en gruppe som jobber med organisasjonsutvikling ved skolene. Dersom det ble gitt innsyn, mente kommunen dette kunne føre til at ansatte ville vegre seg for å gi opplysninger i lignende saker senere.

Ikke vurdert merinnsyn godt nok

Fylkesmannen skriver i sin vurdering at kommunen kan unnta de aktuelle dokumentene som interne (offl. § 14), men samtidig anser fylkesmannen at kommunen ikke har ?gjort en reell og saklig vurdering av om vilkårene for merinnsyn er oppfylt? (offl. § 11). I uttalelsen står det:

?I denne konkrete saka forstår vi at det er omsynet til skadeverknader for liknande framtidige

kartleggingar som er årsaka til at kommunen meiner det er grunnlag for å nekte innsyn. Etter

å ha gjennomgått dei aktuelle dokumenta, kan vi ikkje sjå at dette er eit tungtvegande omsyn

for å nekte innsyn i denne saka. Innhaldet i dei aktuelle dokumenta er ei samla framstilling

av kva lærarar, tilsette og medarbeidarar ved grunnskulane i Lærdal kommune har svara på

ulike påstandar og spørsmål om praksis i eigen arbeidskvardag og om skulane som

organisasjon og arbeidsstad. Framstillinga av svara frå dei tilsette ved dei ulike skulane, er
dessutan anonymisert (?).?

Fakta, ikke vurderinger

Fylkesmannen mener opplysningene i dokumentene fremstår som fakta, snarere enn skjønnsvurderinger, og mener dermed det ikke er nødvendig å skjerme opplysningene av hensyn til bestemte prosesser eller fortrolige diskusjoner.

Les hele uttalelsen fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.