Fikk ut erstatningsbeløp etter klage

Først etter å ha brakt saken inn for Fylkesmannen, fikk Raumnes innsyn i hvor mye kommunen har betalt i erstatning til naboer som føge av støvutslipp fra Esval Miljøpark.

Kommunen mente opplysningene var hemmelige av hensyn til miljøparkens økonomiforvaltning. Derfor unntok kommunen opplysninger om erstatningsutbetalinger og grenseverdier for hvor langt støvet fra miljøparken kan flytte seg.

Inngåtte avtaler
Raumnes, ved journalist og medlem av Offentlighetsutvalget, Thomas Frigård, påklaget avslaget. Han viste til at det gjaldt opplysninger om inngåtte avtaler, og at innsyn dermed ikke kunne skade kommunens og miljøparkens forhandlingsevne på en måte som var til skade for økonomien, slik som er kravet for unntak etter § 23 (1) i offentleglova.

Fylkesmannen enig
Fylkesmannen er enig med Frigård, og understreker at det er lite sannsynlig at innsyn i opplysningene som etterspørres vil kunne røpe forhandlingsstrategier eller tålegrensen for hvor mye som kan betales i erstatning.

Ikke beskyttelsesverdig
Fylkesmannen er også kritisk til motivet kommunen har for å hemmeligholde avtalene, og bemerker at det at det vil være prinsipielt uheldig å unnta opplysninger om hvordan det offentlige bruke de midler og interesser de skal forvalte. «Det å unnta opplysninger om utbetalt kompensasjon for å hinder at andre berørte parer ikke krever tilsvarende beløp, er slik Fylkesmannen ser det ikke et beskyttelsesverdig hensyn», heter det i avgjørelsen.

Store forskjeller
Dermed kunne Frigård avdekke store forskjeller i erstatningsutbetalinger fra kommunen, videre at kommunen mener skadevirkninger av Esval Miljøpark KFs virksomhet kan oppstå i et større område enn det kommunen har opplyst tidligere. Dette er ifølge Frigård ikke i tråd med hva kommunen har opplyst tidligere.

10 000 på advokatbrev
Ifølge Raumnes har miljøparken brukt juridisk bistand for å svare på innsynksravet, en bistand som