Fikk se oppsigelsesvarsler

Fylkeskommunen ville skjerme brevene til toppledere. Fylkesmannen var uenig.

Da fylkesrådmann og assisterende fylkesrådmann fikk varsler om oppsigelse, avslo Fylkeskommunen Vardens krav om innsyn i disse varselsbrevene. De mente dokumentene kunne unntas fordi de inneholdt taushetsbelagt informasjon om ?noens personlige forhold?, og fordi man befant seg ?på mistankestadiet?.

Stor offentlig interesse

Varden klaget til Fylkesmannen i Telemark, som var av en annen oppfatning enn Fylkeskommunen. Fylkesmannen ga innsyn i brorparten av brevene, og skriver i sin generelle begrunnelse:

?I denne saken er det snakk om fylkeskommunens to øverste administrative ledere. Dette er posisjoner med et særlig ansvar på fellesskapets vegne, og hvor muligheten til å utføre betrodde oppgaver i særlig grad vil bero på gitt tillit og opprettholdelse av tillit. Offentligheten har en naturlig og beskyttelsesverdig interesse i informasjon om hvordan slik tillit forvaltes.?

Innsyn i det arbeidsrelaterte

Om innholdet i de konkrete brevene, skriver Fylkesmannen:

?Det vesentligste av innholdet i de to aktuelle brevene er saklige og forretningsmessige formuleringer, og strengt arbeidsrelaterte opplysninger. (?) Det er imidlertid enkelte opplysninger i dokumentene som kan oppfattes som beskrivelser og vurderinger av ledernes mer personlige, private forhold og egenskaper. (?) Etter fylkesmannens mening faller disse innenfor taushetspliktens rekkevidde, og unntas fra innsyn med hjemmel i off.l. § 13, jfr. forv.l. § 13.?

Manglende tillit fra politisk ledelse og manglende oppfølging av lederansvar, var blant oppsigelsesgrunnene som her ikke ble ansett som taushetsbelagte.