Fikk innsyn i reiseregninger tilknyttet straffesak

Bergens Tidende, ved journalist Krister Hoaas, klaget inn Bergen kommunes avslag på innsyn i reiseregninger sendt fra en mellomleder i kommunen. Vedkommende leder var politianmeldt for økonomiske misligheter i forbindelse med sin reisevirksomhet. Fylkesmannen ga Bergens Tidende medhold.

Bergens Tidende, ved journalist Krister Hoaas, klaget inn Bergen kommunes avslag på innsyn i reiseregninger sendt fra en mellomleder i kommunen. Vedkommende leder var politianmeldt for økonomiske misligheter i forbindelse med sin reisevirksomhet. Fylkesmannen ga Bergens Tidende medhold.

Avslaget var begrunnet med hjemmel i offentleglova § 24, 2.ledd, hvor det heter: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for melding, tips eller liknande dokument om lovbrot frå private. Andre dokument om lovbrot, blant anna melding og tips frå offentlege organ, kan det gjerast unntak frå innsyn for inntil saka er avgjord.»

Bergen kommune ved kommuneadvokaten fremholdt følgende i sitt tilsvar til Fylkesmannen:

«Etter kommuneadvokatens oppfatning omfatter regelen i offentlighetslova § 24, annet

ledd, annet punktum, dokumenter som selv kan være gjenstand for selvstendige lovbrudd

eller del av et straffbart forhold. Dette vil være situasjonen for reiseregninger/
reisedokumentasjon som vil være bevismateriale for en eventuell straffbar handling begått mot kommunen.»

Fylkesmannen var imidlertid ikke enig i Bergen kommunes syn på saken:

«Fylkesmannen finner det etter dette ikke tilstrekkelig for å unnta et dokument fra innsyn at det

«selv kan være gjenstand for selvstendige lovbrudd eller del av et straffbart forhold», eller at

det vil være «bevismateriale for en eventuell straffbar handling begått mot kommunen», slik

kommunen har lagt til grunn. Bestemmelsen omfatter ikke dokumenter som utgjør selve

lovbruddet. Videre er det heller ikke i seg selv tilstrekkelig at dokumentet vil kunne utgjøre et

bevis i saken. For å omfattes av bestemmelsen må dokumentet omhandle, og være forfattet
som følge av, et konstatert eller mulig lovbrudd. (vår utheving) Det legger vi til grunn ikke er tilfelle for de aktuelle reiseregningene.»

Les Fylkesmannen i Hordalands uttalelse her.