Fikk innsyn i hemmelig møtereferat

Etter klage fra journalist Ina Gundersen i Stavanger Aftenblad må Sola kommune likevel offentliggjøre tre hittil hemmelige møtereferat.

Kommunens begrunnelse for å holde tilbake referatene var at de inneholdt foreløpige kostnadsberegninger basert på et sett av usikre premisser, og at innsyn i disse ville gi et misvisende bilde av saken og dermed skade kommunens interesser. Kommunen mente derfor det var grunlag for utsatt offentlighet etter § 5(1). Videre mente kommunen dette var interne opplysninger som var nødvendig å hemmeligholde av hensyn til en forsvarlig saksbehandling, jf. offentleglovas § 15(3). Nå har Fylkesmannen i Rogaland opphevet avslaget.

Fylkesmannen mente det ikke var grunnlag for å si at de aktuelle opplysningene kan medføre så stor skade på kommunens interesser, at det er hjemmel for å utsette offentlighet etter § 5. Fylkesmannen viste til at kravene for utsatt offentlighet er strenge, og at det forutsettes at innsyn gir et kvalifisert misvisende bilde av saken på en måte som skader klare samfunnsmessige interesser.

Fylkesmannen kunne heller ikke se at det var grunnlag for hemmelighold etter § 15(3). Referatene inneholdt ingen konkrete råd og vurderinger, og det var ikke påvist noen skade på kommunens interesse ved offentliggjøring.
På dette grunnlag ettersom referatene ikke inneholdt vurderinger eller råd, og heller ingen risiko for det offenlitges interesser. Fylkesmannen kan heller ikke se på hvilket grunnlag det kan skade kommunens interesser at de opplysningene som fremkommer ikke unntas offentlighet, og ihvertfall ikke på en måte som gjør det påkrevd å hindre innsyn.

Påkrevd er et «nokså strengt krav. Det må være en noenlunde reell fare for at innsyn vil føre til skade av et visst omfang på de aktuelle interessene. Dette vil gjerne være situasjoner der det offentlige er involvert i forhandlinger eller tvister, » understreker Fylkesmannen.

På dette grunnlag omgjør Fylkesmannen vedtaket fra kommunen og gir rett til innsyn i de aktuelle møtereferatene.