Får likevel ikke Treholtopptak

Mediene får likevel ikke tilgang til Treholtopptakene. Etter at både PST og mediene anket saken, har Lagmannsretten konkludert med at PST likevel ikke er forpliktet til å gi ut opptakene. Mediene vil nå ta stilling til om Lagmannsrettens kjennelse skal ankes.

Tidligere i høst fikk mediene ved advokat i NRK Ane Stokland medhold av Tringretten i at PST må utlevere alle lydopptakene fra åpen rett i Treholtsaken. Videre ble PST pålagt å oversende opptakene fra lukket rett til lagmannsretten for mulig avgradering. PST anket avgjørelsen, og krevde tingrettens beslutning opphevet, mens mediene på sin side krevde at PST utleverer alt opptaksmaterialet fra saken.

Lagmannsretten har nå bestemt at pressens begjæring ikke kan tas til følge, og mener saken må avgjøres av påtalemyndigheten, jf. påtaleinstruksen § 4-4, siste ledd. Politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle, sier til Aftenposten.no at Lagmannsretten med dette viser en gammeldags rettstekning uten noen forståelse for den åpenhet som tingretten viste.

Mediene må nå ta stilling til om dommen skal ankes innen mandag 5. desember. Advokat Ane Stokland har tidligere uttalt at saken kan ende i Høyesterett.