Fædrelandsvennen vant fram med anke

Mediehuset Fædrelandsvennen har fått medhold i Lagmannsretten i anke over referatforbud og avgjørelse om å nekte utskrift.

Referatforbudet ble nedlagt i forbindelse med en incestsak behandlet av Aust-Agder tingrett. Retten mente det var nødvendig å unngå omtale av hensyn til fornærmede og nedla forbud etter domstolloven § 130 (1) a . Retten nektet også å gi utskrift av dommen. Det eneste som var offentlig tilgjengelig, var selve domsslutningen.

Fædrelandsvennen anket inn både referatforbud og manglende utskrift ( jf. domstollovens § 130 (2) 3 pkt. ). Tingretten fant ikke grunnlag for omgjøring ( jf. straffeprosessloven § 52 (3)) og sendte saken videre til Lagmannsretten.

Lagmannsretten understreker at terskelen for å beslutte totalforbud mot offentlig gjengivelse ligger høyt. Foruten domstollslovens klare hovedregel om åpenhet (dsl § 124)og viser til følgende uttalelser fra Høyesterett ( RT 2007-518):

«Høyesterett fant det klart at det ikke kan utstedes noe totalforbud mot offentlige gjengivelse av dommen. Kravet om at rettsavgjørelser skal være offentlige, er et fundamentalt rettsstatsprinsipp. Det skal derfor meget sterke grunner til for å utstede et totalforbud mot at rettsavgjørelser blir gjengitt offentlig»

På bakgrunn av dette mener Lagmannsretten det ikke er grunnlag for å fastsette totalforbud slik tingretten har gjort. Lagmannsretten understreker at selv om dommen omhandler incest og inneholder intime detaljer, kan ikke dette endre lovens klare krav om åpenhet. Lagmannsretten finner det videre åpenbart at det heller ikke er grunnlag for å nekte Fædrelandsvennen utskrift av dommen.

I sin anke la Mediehuset Fædrelandsvennen blant annet vekt på domstollslovens klare hovedregel om offentlighet, og at vi har presseetiske regler som styrer hva mediene gjengir fra denne type rettsavgjørelser (VVP punkt 4.6, 4.7 og 4.8). Fædrelandsvennen anførte også at det er særlig grunn til å offentliggjøre overgreppsaker, i lys av denne type sakers alvor.

Avgjørelsen fra Agder Lagmannsrett

Anken fra Mediehuset Fædrelandsvennen