Eidsiva Energi AS må følge offentleglova

Fylkesmannen i Hedmark har fastslått at det 100 prosent eide Eidsiva Energi AS er omfattet av offentleglova. Selskapets påstand om at selskapet skal unntas på grunn av konkurranseutsatte datterselskap, ble ikke hørt.

Det var journalist i Kommunal Rapport, Jan Inge Krossli, som gikk videre til Fylkesmannen da Eidsiva Energi nektet å gi ut dokumenter. Begrunnelsen fra selskapet var at Eidsiva Energi AS er et morselskap i et konsert med sju datterselskap, og at konsernet under ett er konkurranseutsatt på en slik måte at unntaket i offentleglova § 2 (2) kommer til anvendelse. Krossli bestred dette, og viste blant annet til en uttalelse fra lovavdelingen om Oslo Sporveier AS og en tidligere avgjørelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal om Tafjord Kraft AS, som legger til grunn at hvert selskap må vurderes hver for seg. Fylkesmannen sluttet seg til Krosslis anførsler, og konkluderte med at Eidsiva Energi er omfattet av offentleglova. «Selskapet har da en journalføringsplikt etter arkivloven, jf. offentleglova § 10, og plikter å ta stilling til innsynsrkav uten ugrunnet opphold, jf. lovens §§ 28flg» avslutter Fylkesmannen.